Rejestracja sprowadzonego ciągnika z zagranicy

Aby zarejestrować ciągnik rolniczy potrzebne będą dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego :

  • dowód rejestracyjny, lub w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument(y) wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, potwierdzający rejestrację pojazdu
  • dowód własności pojazdu (umowa kupna, faktura, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawa własności)
  • tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, jeżeli jest wymagane * lub w przypadku nowego ciągnika rolniczego – wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homologacji, potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
  • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
  • aktualny odpis KRS i zaświadczenie o nadanym numerze REGON – w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 

Opłaty:

–  121,50 zł – w przypadku naczep i przyczep oraz ciągników rolniczych (opłata komunikacyjna – 120 zł oraz opłata ewidencyjna – 1,50 zł)

–  Ciągnik rolniczy jest zwolniony z opłaty recyklingowej dzięki czemu rolnik oszczędza 500 zł przy rejestracji.